Kyrkslätt Handelslag började sin verksamhet år 1917

Utvecklades under 1920- och 1930-talet till det största affärsföretaget av denna art på den svenska landsbygden i vårt land.

Postkort av Kyrkslätt Handelslags Haga huvudaffär under 1930-talet mellan kyrkan och järnvägsstationen.

Två fotografier av den efter arrendetiden år 1956 renoverade butiken intill Kyrkslätts kyrka.

Det undre fotot är dagens Varuboden-Oslas huvudaffär Prisma invid väg 51 och järnvägen en januarisöndag år 2017

Enligt Hufvudstadsbladet den 14 mars 1917: ” Andelslaget sammanträdde senaste söndag. Det gällde att välja styrelse samt att besluta om lokal för handelslaget, tiden för varurörelsens påbörjande samt anslutning till skilda centralorganisationer. Intresset för handelslagsrörelsen syntes vara stor. Till stämman hade infunnit sig c. 150 af inalles 230 inskrivna medlemmar. Efter ett till läraren J. E. Sundqvist riktadt tack för uträttadt arbete till andelslagets fromma, framfördt å andelslagets vägnar af possessionaten K. J. Röman, skreds till val af funktionärer för mötet. Ordförande blef hr Sundqvist och sekreterare föreståndaren för Överby yrkesskola, E. Lundell. Ordföranden riktade sig till de närvarande och relaterade de tidigare förarbetena för andelslagets startande. Framhöll hurusom på orten den förnämsta privathandeln ombildats till aktiebolag i syfte att få andelssträfvandena om intet och Kyrkslätt kommuns ekonomiska lif bibehållet i samma gängor som tidigare. Som en underpant för handelslagets framgång ville talaren ställa den vakenhet, som städse i allmännyttiga frågor innom kommunen gjort sig gällande, och hoppades, att handelslaget skulle erhålla det för sin framgångsrika verksamhet behöfde. Sedan ordföranden meddelat, att andelsslaget genom possessionaten K. J. Römans omtanke de första dagarna af maj kunde erbjuda lokal i Haga villa, som af hr Röman inköpts för att handelslaget nu omedelbart finge lokal nära stationen samt i framtiden tillfälle att inlösa en fördelaktig tomt, beslöt med tacksamhet godkänna hr Römans åtgärder. Därpå beslöts enhälligt anslutning såväl till handelslagets Centrallager som Centralandelslaget Labor äfvensom södra Finlands svenska Handelslagsdistrikt. På tidskriften Samarbete skulle prenumereras för hvarje andelslagets medlem. Den nya styrelsen valdes, och utsåg denna innom sig till ordförande läraren J. E. Sundqvist, till sekreterare dir. E. Lundell och till kassör possessionaten K. J. Röman ”

Verksamheten kom snabbt igång enligt tidningsinformation i augusti år 1920: ” . . . Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär i Haga villa invid Kyrkslätts station, och redan den 1 juni öppnades en filial i Estby, den 10 i samma månad en filial i Friggesby. Den tredje filialen öppnades i Masaby den 15 oktober. Senare hava filialer öppnats i Lappböle, Evitskog och Porkala, och i närmaste framtid är det mening att inrätta butiker vid Jorfvas och i Strömsby. . . . ”

Kyrkslätt Handelslag arbetade vidare med framgång samt var det största affärsföretaget av denna art på den svenska landsbygden i vårt land i slutet av 1930-talet. Inalles hade handelslaget då 20 butiker, men av dessa gick 13 förlorade då dessa blev inom Sovjetunionens arrendeområde år 1944, och bland dem den stora huvudaffären mellan kyrkan och järnvägsstationen samt det välförsedda centrallagret .
Kyrkslätt Handelslag tvingades då flytta till Köklax i Esbo, där det under verkställande direktören Einar Råberghs ledning försökte skapa sig en framtid delvis i Varubodens område. Under sin ”landsflykt” byggde handelslaget flera små butiker i västra Esbo och norra Kyrkslätt.
Då arrendeområdet år 1955 återlämnades till Finland flyttade handelslaget omedelbart tillbaka till Kyrkslätt för att återuppta verksamheten inom sitt forna verksamhetsområde.
Efter återskapandet av verksamheten på det forna arrendeområdet hade Kyrkslätt Handelslag 27 byggnader och tomter i Kyrkslätt samt 10 i Esbo år 1965. Samma år godkändes Kyrkslätt Handelslags önskan om fusion med Varuboden i Varubodens förvaltningsråd.
Fusionen mellan Kyrkslätt Handelslag och Andelslaget Varuboden antecknades i handelsregistret den 25 mars 1966. För Kyrkslätt blev fusionen verkligt fruktbringande; kommunen är idag andelslagets hemort och kommersiella centrum.
Följande steg för utvecklingen blev den 1 juli 2011 kombinationsfusionen Varuboden-Osla.


Tid
1917 - 2017