Masaby Telefon AB i Kyrkslätt expanderade år 1918

I april 1915 grundade Masaby Telefon AB slöt ett avtal den 5 januari 1918 med Masaby Telefonförening som då uppgick i Masaby Telefon AB.

På den övre bilden går telefonledningarna till Lingonbacken i Masaby Kyrkslätt där Masaby Telefon AB:s telefoncentral var inrymd.

På den nedre bilden kopplar telefonisterna telefonsamtal i Masaby Telefon AB:s telefoncentral då alla telefoncentraler i Finland ännu var manuella. Finlands första automatiska telefoncentral togs i drift år 1922 i Tölö i Helsingfors men de manuella telefoncentralerna verkade parallellt ända till år 1980 då telefontrafiken var helt automatiserad i hela Finland.

Under början av 1900-talet var telefoniförhållandena mycket splittrade i Kyrkslätt och Esbo. Det fanns esboföretag, såsom Alberga Telefonandelslag samt Kilo, Finns och Mellersta Esbos Telefonföreningar. Därutöver verkade Masaby Telefonförening delvis i Esbo men huvudsakligen i Kyrkslätt. Dessutom blev telefonväsendet inom området under 1910-talet allt brokigare på grund av nya företagare.
Om Masabys Telefonförenings skeden kan nämnas att föreningens nät år 1905 var draget på följande område: Från Helsingfors gick en 34 km lång ledning till Masaby central, som också hade en 8 km lång förbindelse till centralen nära Kyrkslätts kyrka. Ledningarna från Masaby sträckte sig i själva verket rätt långt ut i bygderna: till Danskarby (7 km), Bondarby (7 km) , Gunnarskulla (8 km), Estby (11 km) och Friggesby (12 km). Dessutom hade man dragit linjer till Häggesböle, Lillkanskog och Porkala. Också till några avsides belägna enskilda gårdar i Kyrkslätt (Kårrans, Vårnäs, Bergstad) drog Masaby telefonförening år 1916 telefonledningar och i Friggesby inrättades en central. År 1917 anlades också en central i Evitskog by. Evitskogprojektet bedrevs av hemmansägare Gustaf Sandström, som införskaffade senatens tillstånd för sitt projekt.

I april 1915 grundade Masaby Telefon AB slöt ett avtal den 5 januari 1918 med Masaby Telefonförening som då uppgick i Masaby Telefon AB.

Åren 1919-1924 anslöts hela fyra företag i trakten till Masaby Telefon AB.
F. R. Meller överlät sina telefonanläggningar till Masaby Telefon AB år 1919. Meller hade bl.a. år 1910 från sin central i Käla en huvudledning till Helsingfors. Dessutom hade han anlagt en andra central i Sjundeå kyrkoby och dragit flera biledningar åt olika håll i Kyrkslätt och Sjundeå.
År 1920 övergick telefonmontör Anton Koskis telefonnät till Masaby Telefon AB. Det omfattade bl.a. tre dubbelledningar som dragits från centralen i Glims gård i Karvasbacka by till Helsingfors samt en ansenlig mängd abonnentledningar på en fem kilometers radie från centralen i Grankulla.
En likartad fusion skedde 1923 då Finns Telefonförening anslöts till Masaby Telefon AB. Ledningar från Helsingfors till Finns gästgiveri hade byggts redan på 1880-talet och där hade även anlagts en liten central.
Den fjärde fusionen gällde godsägare Gustaf Sandström år 1924 då telefoncentralen för abonnentledningar i Evitskog och en 12 km lång ledning från centralen nära kyrkan i Kyrkslätt till Evitskog övergick till Masaby Telefon AB.

Tack vare Masaby Telefonaktiebolags expansion fanns det i riktning Kyrkslätt - Ingå i medlet av 1920-talet endast fyra företag inom branschen, de tre andra var Degerby Telefonförening, Solberga Telefonaktiebolag och Ingå Telefonaktiebolag.


Tid
1880 - 1924