Protokoll från kommunalstämman 1917

Grundande av brandkår

Protokoll från kommunalstämmans sammanträde i Teerijärvi
den 15 juli 1917
Stämman ansåg att en brandkår vore av behovet påkallad inom kommunen och beslöt att åstadkomma bildandet av en sådan, med skilda avdelningar i de olika byarna inom socknen. Hvilka kårer med det snaraste borde organiseras. För bildandet av dessa kåravdelningar valde stämman 4 personer från varje by, vilka genast böra vidtaga åtgärder för ändamålet, samt uppgöra förslag till stadgar för brandkåren. De valda ombudsmännen för de skilda byarna äro:
För Hästbacka: Axel Bexar, Lennart Kulenius, Elis Granholm och K.E.Vidjeskog.
För Kyrkoby: Frans Johansson, Alex Forsen, Hugo Granö och Sanfrid Särs.
För Kortjärvi: Joel Forsander, Joel Skytte, Fridolf Furu och Edvard Storbacka


Tid
15.7.1917